WhatsApp - call us -->+31 35 73 705 87 Or email -->info@bednest.eu
Snelle levering Neem contact op via+3135 73 705 87 of info@bednest.nl

Algemene Voorwaarden

-Lees de gebruikershandleiding aandachtig door, voor u de Bednest in gebruik neemt!-

Sectie 1

Algemene voorwaarden consument bij koop

Pink Cloud B.V. ( Bednest.nl & Bednest.eu )

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Pink Cloud B.V, gevestigd aan Nijverheidswerf 34, 1402 BW, Bussum, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 73090131;
 2. klant: de natuurlijke persoon die via de website bij Pink Cloud B.V. een bestelling plaatst;
 3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Pink Cloud B.V. en de klant;
 4. product: het product dat via de website verkocht wordt dan wel het product dat door Pink Cloud B.V. aan de klant wordt geleverd;
 5. website: www.bednest.nl of www.bednest.eu

2. Algemeen

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via de website tussen Pink Cloud B.V. en de klant tot stand komen.
  2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
  3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Pink Cloud B.V. vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  4. Indien Pink Cloud B.V. niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Pink Cloud B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
  5. Pink Cloud B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe versie van de algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op reeds tot stand gekomen overeenkomsten indien de klant uitdrukkelijk daarmee akkoord is gegaan.

3. Het aanbod

  1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend.
  2. Het aanbod van Pink Cloud B.V. op de website geldt zolang de voorraad strekt.
  3. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
  4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod op de website binden Pink Cloud B.V. niet.
  5. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de bestelprocedure via de website heeft doorlopen.
  2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Pink Cloud B.V. de klant via de e-mail een bevestiging dat Pink Cloud B.V. de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigings e-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant niet onverwijld na de plaatsing van de bestelling een bevestigings e-mail van Pink Cloud B.V. heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van Pink Cloud B.V., voor de contactgegevens van de klantenservice van Pink Cloud B.V. zie artikel 11.1.
  3. De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Op verzoek wordt een schriftelijk exemplaar van de algemene voorwaarden naar de klant gestuurd.

5. Verplichtingen van de klant

  1. Alle gegevens die de klant bij het tot stand komen van de overeenkomst aan Pink Cloud B.V. verstrekt, dienen juist en volledig te zijn.
  2. Het is niet toegestaan om van de website gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de website zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.

6. Prijzen

  1. De op de website vermelde prijzen voor de producten zijn in euro’s en inclusief het geldende btw tarief.
  2. Pink Cloud B.V. heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
  3. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

7. Verzendkosten

  1. De op de website vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
  2. De hoogte van de verzendkosten wordt voordat de klant zijn bestelling kan bevestigen op de website aan de klant kenbaar gemaakt.
  3. U kunt uw bestelling gratis ophalen in ons warehouse in Bussum.

8. Levering en leveringstermijn

  1. De bestelling wordt opgestuurd naar het door de klant opgegeven adres.
  2. De vermelde leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.
  3. Indien Pink Cloud B.V. de via de website bestelde producten niet binnen 30 dagen na de bestelling kan leveren, dan stelt Pink Cloud B.V. de klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij partijen uitdrukkelijk een langere leveringstermijn zijn overeengekomen. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, dan betaalt Pink Cloud B.V. eventueel reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.
  4. Het risico van de producten gaat over op de klant op het moment dat de producten aan de klant bezorgd zijn.

9. Herroepingsrecht

  1. De klant heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen nadat de klant de gehele bestelling van Pink Cloud B.V. heeft ontvangen.
  2. Indien de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient de klant via het e-mailadres info@bednest.eu aan Pink Cloud B.V. te melden dat hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. De klant dient in deze e-mail te vermelden: zijn bestelnummer, een omschrijving van het product die hij wil terugsturen, zijn naam, adres en telefoonnummer.
  3. Doet de klant via de e-mail een beroep op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Pink Cloud B.V. na ontvangst van de e-mail de klant een bevestiging.
  4. Nadat de klant Pink Cloud B.V. heeft gemeld dat hij gebruik maakt van zijn recht om de overeenkomst te ontbinden, dient de klant het product binnen 14 dagen naar Pink Cloud B.V. terug te sturen, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en in de originele (onbeschadigde) verpakking.
  5. De klant dient het pakket dat hij terugstuurt voldoende te frankeren
  6. Zijn de geretourneerde producten beschadigd, incompleet of gebruikt, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat Pink Cloud B.V. overeenkomstig artikel 9.9 aan de klant betaalt.
  7. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
  8. Het risico van de retourzending rust bij de klant.
  9. Pink Cloud B.V. zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht reeds betaalde gelden (aankoopprijs) restitueren. 

10. Retouradres

De producten dienen geretourneerd te worden naar het volgende adres:

Pink Cloud B.V., Nijverheidswerf 34, 1402 BW, Bussum, Nederland 

11. Klantenservice

  1. Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Pink Cloud B.V.. De klantenservice van Pink Cloud B.V. is op de volgende wijze bereikbaar:

Tijdens kantooruren op 035 737 0587  of 06 41096834

Via het e-mailadres: info@bednest.eu

  1. Indien mogelijk, worden telefonische vragen direct beantwoord. Is dat niet mogelijk, dan wordt aan de klant kenbaar gemaakt binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.
  2. Van een vraag en/of klacht die via de e-mail is ingediend en die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten en/of de klacht afgehandeld wordt.
  3. Klachten worden door Pink Cloud B.V. in ieder geval binnen 30 dagen afgehandeld.
  4. De klant dient Pink Cloud B.V. de mogelijkheid te geven om de klacht te onderzoeken.

12. Melden van gebreken en schade aan pakket

  1. De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Pink Cloud B.V.) deze gebreken onmiddellijk via het e-mailadres info@bednest.eu te melden aan Pink Cloud B.V..
  2. Indien het product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan zal Pink Cloud B.V., naar haar keuze, kosteloos een nieuw product leveren of de prijs van het gebrekkige product crediteren, waarbij de klant het product retour zendt.
  3. Indien het pakket met daarin de bestelling door de postbezorger aan de klant wordt aangeboden en het pakket is beschadigd, dan dient de klant het pakket niet te accepteren en het pakket niet in ontvangst te nemen. De klant heeft geen recht op compensatie of schadevergoeding indien er sprake is van transportschade en de klant het pakket wel heeft geaccepteerd en in ontvangst heeft genomen.

13. Aansprakelijkheid

  1. Pink Cloud B.V. kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, alsmede de gebeurtenissen zoals omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;
   2. enige daad of nalatigheid van de klant.
  1. Pink Cloud B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
  2. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Pink Cloud B.V. is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
  3. Pink Cloud B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Pink Cloud B.V. is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals het door de klant verkeerd opgeven van een afleveradres.
  4. Pink Cloud B.V. is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
  5. Indien Pink Cloud B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Pink Cloud B.V. steeds beperkt tot het factuurbedrag of het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Pink Cloud B.V. of haar ondergeschikten.

14. Overmacht

  1. Pink Cloud B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Pink Cloud B.V. liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door de fabrikanten en toeleveranciers van Pink Cloud B.V.; oorlog en oorlogsgevaar; in – en uitvoerverboden; maatregelen van Nederlandse en/of internationale en/of buitenlandse overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was; werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen; epidemieën; verkeersstoringen; weersinvloeden; vervoersmoeilijkheden; brand; diefstal; storingen in levering van energie; internetstoring; storing in e-mail verkeer.
  2. Indien Pink Cloud B.V. weet of het vermoeden heeft dat zij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt Pink Cloud B.V. de klant daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail op de hoogte. In een dergelijk geval is tevens artikel 8.3 van toepassing.

15. Garanties

  1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van 1 kalenderjaar na factuurdatum van het verkochte door koper.
  2. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
  3. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.

16. Gegevensbeheer

  1. Indien de klant een bestelling plaatst bij Pink Cloud B.V., dan worden de gegevens van de klant opgenomen in het klantenbestand van Pink Cloud B.V.. Pink Cloud B.V. houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en zal de gegevens van de klant niet verstrekken aan derden.

17. Intellectuele eigendomsrechten

  1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Pink Cloud B.V. geleverde producten en op de website geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

18. Beveiliging en internet

  1. Pink Cloud B.V. zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Pink Cloud B.V. en de klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam kennis. De klant heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Pink Cloud B.V. schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

20. Verkoop, doorverkoop en export van de Bednest

Het is verboden om de Bednest te gebruiken, te verkopen, doorverkopen, uit te lenen of te exporteren naar landen waar de Bednest niet voldoet aan wet- en regelgeving. Voorbeelden hiervan zijn Amerika en Canada. Pink Cloud B.V. is niet aansprakelijk voor activiteiten van de klant, die buiten het zicht of invloedsfeer vallen van Pink Cloud B.V.

 

Sectie 2

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR 

 

Lees de gebruikershandleiding aandachtig door, voor u de Bednest in gebruik neemt!

1.Omschrijving van de huur Bednest

De huur Bednest bestaat uit een houten wieg, houten onderstel (stand) en twee veiligheidsstraps, welke u huurt van de eigenaar Pink Cloud B.V. 

Ook de gebruikershandleiding en transportdoos (plus plastic cilinders bevestigd aan de onderzijde van de wieg voor transport) zijn inbegrepen.

Naast de wieg en het onderstel, ontvangt u ook een nieuw matras en een set stoffen zijkanten.D eze mag u houden na afloop van de huurperiode.

Omwille van de veiligheid en hygiëne, is het een voorwaarde, dat bij de huur van iedere Bednest een nieuw matras en stoffen zijkanten wordt meegeleverd.

De Bednest wieg, het onderstel, twee veiligheidsstraps, de gebruikershandleiding, de transportdoos (plus plastic cilinders bevestigd aan de onderzijde van de wieg voor transport) blijven eigendom van de eigenaar Pink Cloud B.V. 

Let op dat u de originele verpakking bewaart voor een veilig retour transport.

2.Uw huurovereenkomst

Zodra u de huur Bednest besteld en betaald heeft, gaat u akkoord met de ‘algemene voorwaarden huur Bednest’ van Pink Cloud B.V. en gaat u een overeenkomst aan met de eigenaar van de Bednest, Pink Cloud B.V., Nijverheidswerf 34, 1402 BW, Bussum, Nederland.

Het is verboden om uw huur Bednest, of onderdelen daarvan, aan anderen uit te lenen, te verkopen of aan anderen over te dragen.

3.Huurperiode

U mag de Bednest maximal 7 maanden huren en gebruiken. De huurperiode gaat in op de dag van ontvangst. Noteer de datum goed in uw agenda, zodat u tijdig uw huur Bednest retour stuurt. Als voorbeeld: U ontvangt uw huur Bednest op 14-01-2018. 7 maanden later is het 14-08-2018. Dit is de uiterlijke datum dat uw huur Bednest bij ons retour moet zijn.

U mag uw huur Bednest altijd eerder terug sturen naar de eigenaar. Neem dan contact met ons op. Let op: stop direct met het gebruik van de Bednest zodra uw kind kan zitten, knielen, zich kan optrekken of opduwen op handen en voeten of het gewicht bereikt van 10 kg/20 pond.

Bij vervroegd retourneren van de huur Bednest worden de kosten niet vergoed.

4.Wanneer u uw Bednest niet binnen 7 maanden retourneert

U bent verplicht uw Bednest binnen de 7 maanden van uw huurperiode te retourneren. Zie ook ‘Huurperiode’. Als u zich niet aan de gestelde huurperiode houdt, ontvangt u een factuur van Pink Cloud B.V. omdat we er dan vanuit gaan dat u de Bednest wilt houden. De prijs van een koop Bednest zal op de factuur verrekend worden met de kosten van de gehuurde Bednest. U bent verplicht deze factuur binnen 7 dagen te voldoen. Wanneer u het bedrag niet binnen 7 dagen heeft voldaan aan Pink Cloud B.V. B.V, zullen wij de vordering uit handen geven aan een incassobureau. De meerkosten als gevolg hiervan, komen geheel voor uw rekening.

5.Bezorging

Uw Bednest  zal door DPD worden bezorgd op het door u aangeven adres. DPD informeert u via sms of email over het tijdstip van bezorging. Doorgaans zal uw Bednest binnen 1 a 2 dagen na bestelling worden bezorgd, afhankelijk van het land en de vervoerder. 

6.Verzending en verzendkosten

De verzendkosten zijn bij de huur Bednest inbegrepen. 

7.Het retourneren van de Bednest

Bewaar uw tracking nummer van uw geleverde Bednest goed, alsmede de postcode van het bezorg adres. Deze heeft u nodig om een gratis retourlabel aan te maken via https://bednest.shipping-portal.com/returns/

Laat het oude verzendlabel op de originele verpakking en plak uw nieuwe retourlabel er overheen. Gebruik altijd de originele verzenddoos en plaats de cilinders onder de wieg, om de wieg te beschermen en veilig transport mogelijk te maken.

8.Schade of ontbrekende onderdelen 

Als u gebruik maakt van de verzekering bij de huur van uw Bednest, dan bent u verzekerd voor schade en reparatie van uw Bednest ontstaan door normaal gebruik.

-Schade door normal gebruik

Bij normaal gebruik kan er bijvoorbeeld een krasje in het hout ontstaan. Het verlies van onderdelen valt hier niet onder.

-Ernstige schade

NEEM ALTIJD DIRECT CONTACT MET ONS OP BIJ ERNSTIGE SCHADE EN HET ONTBREKEN VAN ONDERDELEN!  STOP DIRECT MET HET GEBRUIK VAN DE BEDNEST! De veiligheid van de wieg kunnen wij dan niet meer garanderen.

Bij verkeerd gebruik, kan de Bednest ernstig beschadigd raken. Bijvoorbeeld door te zware belasting op de zijpanelen door erop te leunen of wanneer een kind aan de zijpanelen gaat hangen. Ook een zware belasting op het onderstel (stand) anders dan de wieg, kan schade veroorzaken. Tevens kan ernstige schade ontstaan, wanneer u de Bednest wieg of het onderstel (stand) anders in- en uitklapt dan de gebruikershandleiding voorschrijft of wanneer u de Bednest op de grond laat vallen. De kosten voor reparatie of vervanging, alsmede de verzendkosten, zullen aan u worden doorbelast.

-Ontbrekende onderdelen

Vervanging van de originele transportdoos: EUR 25

Vervanging van 1 of 2 straps: EUR 15 per paar

9.Gebruik

Lees de  bijgevoegde gebruikershandleiding altijd aandachtig door voor gebruik. Gebruik de Bednest alleen waarvoor het bedoeld is. Stop direct met het gebruik van de Bednest zodra uw kind kan zitten, knielen, zich kan optrekken of opduwen op handen en voeten of het gewicht bereikt van 10 kg/20 pond.

10.Garantie

Pink Cloud B.V. garandeert dat de Bednest bij u wordt bezorgd in goede conditie. Zodra u de Bednest ontvangt, controleer dan altijd direct of deze onbeschadigd is en in goede conditie.  

Mocht er toch iets niet in orde zijn, neem dan direct contact met ons op, uiterlijk binnen 2 dagen na ontvangst. Zo kunnen wij de oorzaak van mogelijke schade nog herleiden. 

11.Betaling

De betaling vindt plaats vooraf, bij de bestelling van uw huur Bednest. 

12.Uw verplichting

Wij vragen u om met zorg om te gaan met uw huur Bednest. Het is een duurzaam ontworpen wieg en mag dan ook alleen hiervoor gebruikt worden. Wij verwachten uw huur Bednest na gebruik in goede staat retour binnen de uiterlijke huurtermijn van 7 maanden. Het staat u vrij om de Bednest mee te nemen op reis. Let op, u mag de Bednest niet exporteren naar een ander land, omdat de wieg retour moet worden verzonden vanuit het land waar ook de Bednest is ontvangen. Wij raden u af om de Bednest mee te nemen op reis met het vliegtuig, omdat de kans groot is dat de Bednest beschadigd raakt. De kosten voor reparatie komen voor uw rekening.

13.Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Pink Cloud B.V. valt onder Nederlands recht. Pink Cloud B.V. is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade of letsel of overlijden als de Bednest niet wordt gebruikt in overeenstemming met de meegeleverde gebruikershandleiding of als de Bednest wordt gebruikt voor baby’s die kunnen zitten, knielen, zich kunnen optrekken of opduwen op handen en voeten of het gewicht bereiken van 10 kg/20 pond.

14.Notificatie

Als we contact met u moeten opnemen, gebruiken we de gegevens die u bij het plaatsen van uw bestelling hebt opgegeven, tenzij u ons op de hoogte stelt van een andere voorkeur. Onze contactgegevens staan op onze website www.bednest.nl / www.bednest.eu. Neem contact met ons op als u met ons wilt overleggen om af te wijken van de voorwaarden om de Bednest binnen de huurtermijn van 7 maanden te retourneren.

15.Jurisdictie

Alle geschillen worden beslecht volgens Nederlands recht.

16.Teruggave

De Bednest wordt geleverd met een verpakt matras ten behoeve van de hygiëne, dus het is belangrijk dat u controleert dat de wieg geschikt is voor uw bed voordat deze wordt geopend, omdat restituties niet kunnen worden gegeven als de verpakking geopend is. Dit is niet van toepassing als er een fabricagefout is.

Je hebt het recht om te annuleren voor een volledige terugbetaling vanaf het moment dat de bestelling is geplaatst en tot 14 dagen nadat de wieg bij je is afgeleverd. Je hebt na ontvangst maximaal 14 dagen om de wieg ongeopend en in de originele verpakking aan ons terug te sturen. U moet de kosten van de retourzending zelf betalen. De verzendkosten worden verrekend met de terugbetaling van de huurkosten. De verzendkosten worden aan u vergoed in gevallen waarin de wieg defect is bevonden door een fabricagefout. Bij retournering moet u een bewijs van retourzending kunnen overleggen. 

17.Landen waar het mogelijk is om een Bednest te huren

Zie de website

LET OP:

 • Lees altijd de gebruikershandleiding voor gebruik
 • Verwijder de plastic (transport)cilinders onder aan de wieg, voordat u de wieg op het onderstel/stand plaatst.
 • Verwijder nooit de stoffen zijpanelen of houten hoofd- en voetbord.
 • Verwijder nooit onderdelen, bouten of schroeven
 • Laat uw kind nooit alleen in de Bednest met een zijpaneel van de Bednest open. Sluit altijd beide zijpanelen.
 • Laat nooit kinderen of huisdieren zonder toezicht bij uw kind 
 • Wees u bewust van het gevaar van speeltjes, knuffels en andere spullen in de Bednest bij uw kind. Hiermee wordt de kans op verstikkingsgevaar vergroot.