WhatsApp - call us -->+3164 109 6834 Or email -->info@bednest.nl
Snelle levering Neem contact op via+3135 73 705 87 of info@bednest.nl

Algemene Voorwaarden

Sectie 1

Algemene voorwaarden consument bij koop

Pink Cloud ( Bednest.nl & Bednest.be )

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. Pink Cloud: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Pink Cloud gevestigd aan de Geuzenhof 5 te Bussum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 51.59.67.41;
 2. klant: de natuurlijke persoon die via de website bij Pink Cloud een bestelling plaatst;
 3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Pink Cloud en de klant;
 4. product: het product dat via de website verkocht wordt dan wel het product dat door Pink Cloud aan de klant wordt geleverd;
 5. website: www.bednest.nl of www.bednest.be

2. Algemeen

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die via de website tussen Pink Cloud en de klant tot stand komen.
  2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
  3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Pink Cloud vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  4. Indien Pink Cloud niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Pink Cloud in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
  5. Pink Cloud heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe versie van de algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op reeds tot stand gekomen overeenkomsten indien de klant uitdrukkelijk daarmee akkoord is gegaan.

3. Het aanbod

  1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend.
  2. Het aanbod van Pink Cloud op de website geldt zolang de voorraad strekt.
  3. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
  4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod op de website binden Pink Cloud niet.
  5. Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de bestelprocedure via de website heeft doorlopen.
  2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Pink Cloud de klant via de e-mail een bevestiging dat Pink Cloud de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigings e-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant niet onverwijld na de plaatsing van de bestelling een bevestigings e-mail van Pink Cloud heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met de klantenservice van Pink Cloud, voor de contactgegevens van de klantenservice van Pink Cloud zie artikel 13.1.
  3. De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Op verzoek wordt een schriftelijk exemplaar van de algemene voorwaarden naar de klant gestuurd.

5. Verplichtingen van de klant

  1. Alle gegevens die de klant bij het tot stand komen van de overeenkomst aan Pink Cloud verstrekt, dienen juist en volledig te zijn.
  2. Het is niet toegestaan om van de website gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de website zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.

6. Prijzen

  1. De op de website vermelde prijzen voor de producten zijn in euro’s en inclusief het geldende btw tarief.
  2. Pink Cloud heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.
  3. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

7. Verzendkosten

  1. De op de website vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.
  2. De hoogte van de verzendkosten wordt voordat de klant zijn bestelling kan bevestigen op de website aan de klant kenbaar gemaakt.
  3. Binnen Nederland, België en Duitsland zijn de verzendkosten gratis boven een besteding van EUR 50,00. Daaronder zijn de verzendkosten EUR 3,95
  4. Voor overige landen in Europa wordt voor verzending EUR 15,- in rekening gebracht.
  5. U kunt uw bestelling (behalve Bednest huur) gratis ophalen in ons warehouse in Almere.

8. Levering en leveringstermijn

  1. De bestelling wordt opgestuurd naar het door de klant opgegeven adres.
  2. De vermelde leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.
  3. Indien Pink Cloud de via de website bestelde producten niet binnen 30 dagen na de bestelling kan leveren, dan stelt Pink Cloud de klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij partijen uitdrukkelijk een langere leveringstermijn zijn overeengekomen. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, dan betaalt Pink Cloud eventueel reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.
  4. Het risico van de producten gaat over op de klant op het moment dat de producten aan de klant bezorgd zijn.

9. Herroepingsrecht

  1. De klant heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen nadat de klant de gehele bestelling van Pink Cloud heeft ontvangen.
  2. Indien de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient de klant via het e-mailadres info@Bednest.nl aan Pink Cloud te melden dat hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. De klant dient in deze e-mail te vermelden: zijn bestelnummer, een omschrijving van het product die hij wil terugsturen, zijn naam, adres en telefoonnummer.
  3. Doet de klant via de e-mail een beroep op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Pink Cloud na ontvangst van de e-mail de klant een bevestiging.
  4. Nadat de klant Pink Cloud heeft gemeld dat hij gebruik maakt van zijn recht om de overeenkomst te ontbinden, dient de klant het product binnen 14 dagen naar Pink Cloud terug te sturen, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en in de originele (onbeschadigde) verpakking.
  5. De klant dient het pakket dat hij terugstuurt voldoende te frankeren
  6. Zijn de geretourneerde producten beschadigd, incompleet of gebruikt, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat Pink Cloud overeenkomstig artikel 9.9 aan de klant betaalt.
  7. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
  8. Het risico van de retourzending rust bij de klant.
  9. Pink Cloud zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht reeds betaalde gelden (aankoopprijs) restitueren. De verzendkosten worden niet aan de klant terugbetaald indien de klant een deel van de bestelling wel houdt.

10. Retouradres

  1. De producten dienen geretourneerd te worden naar het volgende adres:

Pink Cloud, Geuzenhof 5, 1403 LV, Bussum

11. Klantenservice

  1. Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Pink Cloud. De klantenservice van Pink Cloud is op de volgende wijze bereikbaar:

Tijdens kantooruren op 035 737 0587  of 06 41096834

Via het e-mailadres: info@bednest.nl

  1. Indien mogelijk, worden telefonische vragen direct beantwoord. Is dat niet mogelijk, dan wordt aan de klant kenbaar gemaakt binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.
  2. Van een vraag en/of klacht die via de e-mail is ingediend en die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten en/of de klacht afgehandeld wordt.
  3. Klachten worden door Pink Cloud in ieder geval binnen 30 dagen afgehandeld.
  4. De klant dient Pink Cloud de mogelijkheid te geven om de klacht te onderzoeken.

12. Melden van gebreken en schade aan pakket

  1. De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Pink Cloud) deze gebreken onmiddellijk via het e-mailadres info@bednest.nl te melden aan Pink Cloud.
  2. Indien het product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan zal Pink Cloud, naar haar keuze, kosteloos een nieuw product leveren of de prijs van het gebrekkige product crediteren, waarbij de klant het product retour zendt.
  3. Indien het pakket met daarin de bestelling door de postbezorger aan de klant wordt aangeboden en het pakket is beschadigd, dan dient de klant het pakket niet te accepteren en het pakket niet in ontvangst te nemen. De klant heeft geen recht op compensatie of schadevergoeding indien er sprake is van transportschade en de klant het pakket wel heeft geaccepteerd en in ontvangst heeft genomen.

13. Aansprakelijkheid

  1. Pink Cloud kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;
   2. enige daad of nalatigheid van de klant.
  1. Pink Cloud is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
  2. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Pink Cloud is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
  3. Pink Cloud is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Pink Cloud is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals het door de klant verkeerd opgeven van een afleveradres.
  4. Pink Cloud is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
  5. Indien Pink Cloud aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Pink Cloud beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  6. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Pink Cloud of haar ondergeschikten.

14. Overmacht

  1. Pink Cloud is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Pink Cloud liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door de toeleveranciers van Pink Cloud; oorlog en oorlogsgevaar; in – en uitvoerverboden; maatregelen van Nederlandse en/of internationale en/of buitenlandse overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was; werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen; epidemieën; verkeersstoringen; weersinvloeden; vervoersmoeilijkheden; brand; diefstal; storingen in levering van energie; internetstoring; storing in e-mail verkeer.
  2. Indien Pink Cloud weet of het vermoeden heeft dat zij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt Pink Cloud de klant daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail op de hoogte. In een dergelijk geval is tevens artikel 8.3 van toepassing.

15. Gegevensbeheer

  1. Indien de klant een bestelling plaatst bij Pink Cloud, dan worden de gegevens van de klant opgenomen in het klantenbestand van Pink Cloud. Pink Cloud houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en zal de gegevens van de klant niet verstrekken aan derden.

16. Intellectuele eigendomsrechten

  1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Pink Cloud geleverde producten en op de website geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

17. Beveiliging en internet

  1. Pink Cloud zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens.

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Pink Cloud en de klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Hilversum kennis. De klant heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Pink Cloud schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

Sectie 2

Algemene voorwaarden bij huur van de Bednest

Algemeen

 • U huurt de Bednest via de website van Bednest.nl, die de verhuur als tussenpersoon faciliteert voor Bednest Ltd. U gaat de huurovereenkomst aan met Bednest Ltd, Unit  A,  Drayton  Manor  Office  Buildings,  Drayton  Manor  Drive, Stratford Upon Avon, CV37 9RQ.
 • Voor de uitgebreide rental terms and conditions verwijzen wij u naar de website van Bednest.com. Deze zijn ten allen tijde van toepassing op deze huurovereenkomst.
 • In het Verenigd Koninkrijk wordt deze overeenkomst gedeeltelijk gereguleerd door de Consumer Credit Act 1974.
 • In deze overeenkomst wordt verwezen naar de Bednest als de ‘Bednest voor verhuur’,  betekent dit een Bednest met uitzondering van de stoffen zijkanten en matras *.
  * Omwille van de hygiëne is een voorwaarde van deze overeenkomst dat een nieuwe matras en de zijkanten worden gekocht op het moment van de huur. De prijs van deze onderdelen is inbegrepen in de totale huursom zoals getoond.

Gebruik

Lees voor gebruik de instructies en waarschuwingen in de handleiding aandachtig door. Gebruik de Bednest alleen waar hij voor bedoeld is. De Bednest is niet meer geschikt voor gebruik wanneer uw baby zelfstandig kan zitten, knielen of zichzelf opdrukken, zich kan optrekken en zelfstandig op handen en knieen kan gaan zitten. Ook wanneer uw baby zwaarder weegt dan 10 kilo, is de Bednest niet meer geschikt voor gebruik.

Garantie

Bednest Ltd garandeert dat de Bednest bij u thuis zal arriveren in goede staat en geschikt voor het bedoelde gebruik. Als er problemen zijn of u twijfelt, bel ons dan direct. Dat kan via Bednest.nl op telefoonnummer +31(0)6 41096834 of +31(0)35 73 705 87

Betaling

U betaald via de webshop van Bednest.nl. Bednest.nl draagt zorg voor het doorgeven van uw order en betaling aan Bednest.com.

Levering en retournering

De Bednest wordt door Bednest.com bij u thuis bezorgd en weer opgehaald bij het einde van uw huurperiode. Wanneer u een te huren Bednest bestelt in de webshop van Bednest.nl, houdt u dan rekening met een levertijd van 10 dagen. Het kan voorkomen dat het onverhoopt langer duurt. Bednest.com bevestigd u per mail de aanvangsdatum. Bezorging vindt plaats op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur. De verzendkosten zijn bij uw huurprijs inbegrepen. Bij het einde van uw huurperiode hoeft u de stoffen zijkanten en het matras niet te retourneren. Let op: u dient de transportdoos te bewaren zodat de retournering in de originele Bednest transportdoos geschiedt.

Uw verplichting

 • Gaat uw alstublieft met voorzichtigheid en zorg om met de Bednest. Het is ontworpen om lang mee te gaan, maar is alleen geschikt voor het bedoelde gebruik.
 • U dient de Bednest na de huurperiode weer in goede staat te retourneren en in de originele transportdoos. Bewaar deze dus goed!
 • De Bednest wordt aan het einde van de huurperiode van het zelfde adres opgehaald, als waar het ook bezorgd is.
 • De huurperiode is 7 maanden, de einddatum van uw huurperiode wordt bevestigd bij uw aankoop. Voor de einddatum dient u uw Bednest volgens de instructies van Bednest.com gereed te maken voor retournering.
 • Indien wij de Bednest van u beschadigd retour ontvangen, zullen wij kosten in rekening brengen voor de reparatie, tenzij u een schadeverzekering bij aanvang van uw huurperiode hebt afgesloten bij Bednest.com.

Aansprakelijkheid

Het Engels recht is van toepassing op deze overeenkomst. Bednest Ltd is niet aansprakelijk voor verlies of schade of letsel of de dood als de Bednest niet wordt gebruikt in overeenstemming met de meegeleverde handleiding of als de Bednest wordt gebruikt voor baby’s als ze eenmaal in staat zijn om rechtop kan zitten, te knielen, zichzelf omhoog te trekken, op te duwen, omhoog te komen of op handen en knieën te zitten, of zwaarder dan 10 kg zijn.

Kennisgeving

Als we contact met u zoeken, maken we gebruik van de gegevens die u ons heeft verstrekt bij aanvang van de overeenkomst, tenzij u ons tussentijds informeert over uw gewijzigde contactgegevens. Neem contact met ons op als u de Bednest langer wilt houden. Onze contactgegevens staan op de website Bednest.nl en Bednest.com

Overdracht van uw huurovereenkomst

Het is niet toegestaan uw Bednest aan iemand anders door te geven of door iemand anders te laten gebruiken.

Damage  waiver

Als u gebruik maakt van onze schadeverzekering, bent u niet aansprakelijk voor incidentele schade aan de Bednest, voortkomend uit normaal gebruik.

Eigendom

Bednest Ltd blijft eigenaar van uw gehuurde Bednest.

Huurperiode

De huurprijs heeft betrekking op een huurperiode van maximaal 6 maanden, die begint vanaf het moment dat de Bednest voor verhuur wordt geleverd aan uw adres. Toch kunnen wij u toestaan dat uw de Bednest 7 maanden gebruikt, zonder extra kosten.  Met het oog op de naleving van de Consumer Credit Act 1974 zal Bednest Ltd. geen extra kosten in rekening brengen. Wanneer uw de Bednest eerder wilt retourneren, geven wij geen vergoeding of verrekening van de huurprijs.

Wij gaan ervan uit dat u ons informeert, wanneer u de Bednest langer dan 7 maanden wenst te gebruiken. Wanneer u, zonder ons te informeren, de Bednest niet uiterlijk op de laatste dag van de 7 maanden gerekend vanaf de eerste dag van levering aan ons hebt geretourneerd, behoudt Bednest Ltd. zich het recht voor om het verschil tussen de huurprijs en de aankoopprijs in rekening te brengen.